Jemielniak Dariusz

Dariusz Jemielniak – teoretyk zarządzania i socjologii. Zajmuje się badaniem społeczności internetowych, jak Wikipedia czy Linux, a także analizą dezinformacji w mediach społecznościowych (np. Twitter, Reddit, YouTube) i kulturą zbiorowości cyfrowych.
Twórca pierwszej etnografii społeczności Wikipedii (2014, Common Knowledge?, Stanford University Press), metodologii Thick Big Data (2020, Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences, Oxford University Press), łączącej metody etnograficzne z data science, a także współtwórca koncepcji społeczeństwa współpracy (2020, Collaborative Society, MIT Press, współaut. A. Przegalińska).
Członek PAN od roku 2019.
Związany z Akademią Leona Koźmińskiego od chwili ukończenia studiów, gdzie kieruje Katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). Od 2016 roku pracuje także jako faculty associate Berkman-Klein Center for Internet and Society w Uniwersytecie Harvarda. W przeszłości odbywał także roczne staże na między innymi MIT, University of California Berkeley i Cornell University.
Twórca największego darmowego słownika internetowego, ling.pl, o szczytowej oglądalności 18 milionów odsłon miesięcznie. Współtwórca darmowego projektu Instaling, wspomagającego pracę nauczycieli w polskich szkołach (z ponad 200 tys. użytkowników tygodniowo). Związany z ruchem wolnej wiedzy i informacji od 2006 roku.
Członek Komitetu Polityki Naukowej w latach 2014-2016. Członek Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia (USA) od 2015 roku. Członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Escola S.A. od 2019 roku. Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik od 2011 roku.


Ostrowska Miroslawa

Mirosława Ostrowska – specjalność naukowa to oceanologia, w szczególności biofizyka i optyka morza. Zajmuje się badaniami empirycznymi i modelowaniem uwarunkowań środowiskowych dystrybucji promieniowania słonecznego w morzu i stymulowanych światłem procesów fluorescencji i fotosyntezy jako wskaźników zasilania w energię ekosystemów morskich. Pełniła wiodącą rolę przy opracowaniu i wdrożeniu Systemu Satelitarnej Kontroli Środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk, a od 2015 r. jest koordynatorem Konsorcjum Naukowego SatBałtyk - interdyscyplinarnego zespołu badawczego mającego na celu rozwój metod badania i monitorowania ekosystemu Morza Bałtyckiego.
Członkiem PAN jest od roku 2020. Od początku swojej pracy naukowej zatrudniona jest w Instytucie Oceanologii PAN, gdzie od 2015 roku kieruje Pracownią Biofizyki Morza. Od 2016 roku jest też przewodniczącą Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN, w którym w latach 2016-2020 była członkiem prezydium. Jest również ekspertem Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (od 2019) oraz członkiem prezydium i przewodniczącą Sekcji Morskiej Komisji Nauk Kosmicznych przy oddziale PAN w Gdańsku (od 2016).
Kierowała dużymi projektami badawczymi, jest przewodniczącą Komitetu Sterującego projektu Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl realizowanego przez partnerstwo siedmiu polskich instytucji naukowych dysponujących zbiorami danych oceanograficznych. Koordynuje długofalowe działania zmierzające do utworzenia Polskiej Bazy Danych Oceanograficznych i jej włączenia w struktury międzynarodowe.
Uczestniczyła w licznych krajowych i międzynarodowych morskich i oceanicznych rejsach badawczych, jest inicjatorem cyklicznych konferencji naukowych, autorem lub współautorem wielu indeksowanych publikacji i monografii naukowych.


Sobczak Natalia

Natalia Sobczak - zajmuje się badaniami zjawisk wysokotemperaturowych w obszarze inżynierii ciekłego metalu, w tym opracowaniem nowej generacji materiałów dla energetyki, magazynowania energii, łączenia materiałów, oraz tworzyw ultralekkich dla potrzeb medycyny i przestrzeni kosmicznej. Aktualnie kieruje Pracownią Teorii Procesów Metalurgicznych w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN.
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2022). Przewodnicząca Grupy Roboczej Cast Metal Matrix Composites w World Foundry Organization (od 2001), członek Międzynarodowych Komitetów High Temperature Capillarity (od 1994) oraz Subsecond Thermophysics (od 2013), przedstawiciel Polski w Executive Committee - Federation of European Materials Societies (2020-2023). Członek Zespołu Ewaluacji KEJN - MNiSW (2013-2014), przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy MNiSW (2015-2019). Zastępca przewodniczącego grupy roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji KIS8 „Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty” przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii (od 2015). Otrzymała 37 nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą, w tym pięć wyróżnień czasopism naukowych za najlepsze publikacje roku (m. in. Journal of American Ceramic Society, Journal of Materials Engineering and Performance).
Kierownik i wykonawca kilkudziesięciu projektów badawczych, w tym jako kierownik projektów finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), UNIDO-UNDP (ONZ), NSF&NAS (USA), Polsko-Amerykański Fundusz im. M. Skłodowskiej-Curie, oraz projektów grupowych dwóch Akcji COST (KE) i grup roboczych w trzech projektach finansowanych przez Komisję Europejską (FP7, H2020).


 

Welfe Aleksander

Aleksander Welfe – ekonometryk i makroekonomista. Zajmuje się teorią ekonometrii, modelowaniem ekonometrycznym oraz wykorzystaniem modeli do prognozowania procesów ekonomicznych i analiz symulacyjnych alternatywnych polityk gospodarczych. Twórca serii makromodeli gospodarki narodowej Polski opartych na danych kwartalnych i pierwszego w historii makromodelu opartego na danych miesięcznych. Przez ponad dwie dekady współpracował z Lawrencem R. Kleinem, laureatem nagrody Nobla, czego rezultatem jest wspólna książka Principles of Macroeconometric Modeling.
Członek PAN od roku 2007, członek rzeczywisty od 2020r. Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 2010-2013 oraz prezes Oddziału PAN w Łodzi od 2013r. do chwili obecnej. Członek Prezydim PAN od 2013r. do chwili obecnej.
Członek Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres od 2010 roku.
Związany z Uniwersytetem Łódzkim od chwili ukończenia studiów, gdzie kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych. Od ponad 20 lat pracuje także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości wykładał na University of Pennsylvania i Stanford University.
Organizator cyklicznych konferencji naukowych, animator życia naukowego. Założyciel i redaktor naczelny Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics indeksowanego w bazach WoS i SCOPUS.
Doradca Prezesa NBP w latach 2007-2017, członek Naukowej Rady Statystycznej od 1995 i jej przewodniczący w latach 2005-2019.