Czynność

Termin

Zgodnie z § 4 Regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii Zgromadzenie Ogólne PAN wybiera ze swojego grona 10-osobową Komisję Wyborczą.

146. sesja ZO PAN

23 czerwca 2022 r.

Prezes PAN zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji, na którym członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji.

Komisja uzgadnia treść pisma do członków krajowych PAN ws. wyborów Prezesa PAN oraz ustala termin kolejnego zebrania.

30 czerwca 2022 r.

Przewodniczący Komisji zwraca się pismem do członków krajowych PAN o zgłaszanie kandydatów na funkcję Prezesa Akademii określając termin złożenia zgłoszenia. Zgłoszenia może dokonać co najmniej 10-ciu członków krajowych przedstawiając pisemną, merytoryczną argumentację. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.

zgłoszenia do
12 września 2022 r.

Komisja Wyborcza ocenia, czy otrzymane wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN – zebranie Komisji.

16 września 2022 r.

Komisja Wyborcza przesyła członkom krajowym PAN - najpóźniej 2 tygodnie przed 147. sesją ZO PAN (20 października 2022 r.), na której ma być dokonany wybór Prezesa - informacje o zgłoszonych kandydatach wraz z uzasadnieniami kandydatur.

do 6 października 2022 r.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia sprawozdanie z prac Komisji i informację o zgłoszonych kandydatach.

ZO PAN przyjmuje uchwałę dot. liczby wiceprezesów PAN

147. sesja ZO PAN

20 października 2022 r.

Prezes-elekt przesyła do Komisji Wyborczej nazwiska osób proponowanych na stanowiska wiceprezesów.

do 17 listopada 2022 r.

Komisja Wyborcza przesyła wszystkim członkom krajowym informacje o kandydatach na wiceprezesów na 2 tygodnie przed sesją ZO PAN, na której będą wybierani.

do 24 listopada 2022 r.

Kandydatów na wiceprezesów przedstawia prezes-elekt na sesji ZO PAN.

148. sesja ZO PAN

8 grudnia 2022 r.

 

Wersja w formacie PDF