Inauguracyjne posiedzenie Komisji Wyborczej wybranej na 146. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r.

Komisja obradowała wg następującego porządku:

  1. Wybór kierownictwa Komisji (przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego).
  2. Omówienie Regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii
  3. Omówienie i przyjęcie Harmonogramu czynności Komisji Wyborczej.
  4. Ustalenie treści listu Komisji Wyborczej do członków krajowych PAN w sprawie wyboru Prezesa Akademii.
  5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Komisji.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczącym Komisji Wyborczej wybrany został prof. Konrad Osajda, czł. koresp. PAN z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, a Zastępcą prof. Leszek R. Jaroszewicz, czł. koresp. PAN z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji jego Zastępca skierował pismo do członków Akademii informujące o rozpoczęciu naboru kandydatów na Prezesa PAN na kadencję 2023-2026 określając termin przesyłania zgłoszeń na 12 września 2022 r.

 

Dokumenty: